Servisi/Povrati procedure

Servisi/Povrati procedure

Obrazac SP (za prijedlog servisa i povrata) Link za preuzimanje
Odjeljenje SP (za servis i povrat)  -  kontakt: 062 989 770  digitalis.servis@gmail.com

 

Servis

Prodavac se obavezuje da će vršiti besplatne usluge servisiranja za sve uređaje iz prodajnog asortimana prodavca koje kupci reklamiraju, a koji podliježu garanciji (osim za one uređaje za koje je u garantnom listu navedena posebna procedura servisiranja posebnim kanalima: Gorenje, Beko, Philips, Grundig i sl.).

Prodavac će u okviru vlastitog servisa izvršiti popravku ili zamjenu uređaja u roku od najkasnije do 45 dana od dana prijema uređaja na servis Digitalisa, koliko je i zakonski rok za boravak uređaja na servisu.

 

 

Da bi se uređaj prihvatio u proces servisiranja neophodno je slijedeće:

 • uredno popuniti Obrazac „SP“ sa obavezno označenom kvačicom „SERVIS
 • Bez uredno popunjenog „SP“ obrasca i unapred dostavljenog u Digitalis, uređaj neće biti primljen na servis Digitalisa (obavezna rubrika za popuniti je i OPIS KVARA).
 • Nakon potvrde od strane Digitalisa (odjeljenje SP ili Komercijalista Digitalisa da je Obrazac SP propisno popunjen), dostavu servisa Digitalisu organizuje isključivo Kupac kod hitnih slučajeva (na svoj trošak).
 • za eventualni drugačiji način dostave, potrebno je da kupac uredno popunjeni obrazac „SP“ dostavi Odjeljenju SP u Digitalisu i sa istim dogovori eventualne druge načine dostave
 • Sve eventualne dostave servisa koje stignu u Digitalis, a sa prevoznim troškovima na teret Digitalisa, bit će odbijene i vraćene pošiljaocu.
 • Ostaje mogućnost da se servis predaje vozaču Digitalisa samo i isključivo kod isporuke naručene robe (odnosno ukoliko je Kupac imao narudžbu).
 • Obrazac “SP“ može se preuzeti na gore navedenom linku ili dobiti preko dodjeljenog komercijaliste iz Digitalisa; isti se obavezno u jednom printanom primjerku dostavlja i uz sam artikal za servis.
 • Kupci koji su na sistemu isporuke brzom poštom eventualni servis dostavljaju u svom aranžmanu (na svoj trošak). Ponovno vraćanje ovakvog odrađenog servisa Kupcu ide na trošak Prodavca (samo ukoliko je dostavljanje artikla na servis opravdano).

 

Povrat

Povrat robe je moguć samo uz posebni obostrani pismeni dogovor. Ukoliko se obe ugovorne strane preliminarno dogovore oko eventualnog povrata isti se realizuje po slijedećim elementima:

 • Povrat robe može se odobriti, uz uslov da se isti može realizirati u najkasnijem roku od 60 dana, od dana izdavanja fakture, osim za artikle gdje je posebno drugačije navedeno (ili dogovoreno).
 • Uz ispunjavanje ovog uslova, Kupac je dužan elektronski ili pismenim putem dostaviti predlog povrata po Obrascu „SP“ sa obavezno označenom kvačicom „PREDLOG POVRATA“ i uredno popunjenim svim traženim poljima.
 • Nakon odobrenja Predloga od strane Prodavca (komercijalist Digitalisa koji vodi Kupca ili Odjeljenje „SP“), povrat se može realizirati.
 • Odobreni povrat robe mora pratiti isprintan već uredno popunjen prvobitno navedeni obrazac „SP“ (ili otpremnica Kupca, koja naravno mora biti istovjetna kao i najavljeni i popunjeni prvobitni obrazac „SP“)
 • Troškovi eventualno odobrenih i realiziranih povrata su 5% i za isti procenat će biti umanjena K.O.
 • Dostavu odobrenih i potvrđenih povrata organizuje isključivo Kupac na svoj trošak.
 • Svi eventualni povrati robe koji stignu u Digitalis, a nisu odobreni i potvrđeni od strane Digitalisa po gore navedenoj proceduri, bit će odbijeni i vraćeni pošiljaocu, kao i svi oni povrati kod kojih su eventualno navedeni prevozni troškovi na teret Digitalisa.
 • Obrazac “SP“ može se preuzeti na gore navedenom linku ili dobiti preko dodjeljenog komercijaliste iz Digitalisa.

 

U povrat ne spada i neće se prihvatati:

 • Oštećena roba
 • Nekompletna roba
 • Roba sa oštećenom ili išaranom ambalažom
 • Roba kod koje je skinuta zaštitna folija, strech folija i sl. (posebno kod mobitela i sličnih artikala)

 

Ostavlja se mogućnost rješavanja i ovakve „oštećene“ robe po pojedinačnim slučajevima na način da za ovakve slučajeve Kupac dostavlja Digitalisu predlog za „OTKUP“ ove robe, a na isto će se Digitalis očitovati u veoma kratkom periodu.